Google - Languages

Nhúng trang web vào blogger bằng iframe

Bạn có thể nhúng một trang web khác vào blog của bạn bằng code iframe đơn giản như Xem phim Vượt Ngục bằng cách nhúng URL với iFrame vào blog, nhưng gặp phải vấn đề chỉ hiển thị trên phần khung nội dung của blogger, để giải quyết nhược điểm hiển thị không hết toàn bộ trang web nhúng vào ta có thể sử dụng phương pháp CSS.
 
1 Công việc đầu tiên bạn phải xác định trang muốn hiển thị. Nếu chưa có bạn tạo một trang mới để hiển thị trang web nhúng hoặc tiện ích nhúng vào.
Như ví dụ trong demo, tôi tạo một trang mới tên  là trang :http://www.vnpressnet.com/2010/06/phim-prison-break-3-vuot-nguc-3.html
2Bước tiếp theo là vào Bảng điều khiển (Dashboard)  ..>>..  Thiết kế (Design)  ..>>..  Chỉnh sửa HTML (Edit HTML) và chèn đọan code sau:
<style type='text/css'>
<b:if cond='data:blog.url == &quot;http://www.vnpressnet.com/2010/06/phim-prison-break-3-vuot-nguc-3.html&quot;'>
#outer-wrapper {display:none;}
body {background:#222; padding:8px;}
</b:if>
</style>
vào trước thẻ  </head> hoặc dưới dòng code ]]></b:skin>
3Bước cuối cùng là chèn đọan code sau:
<b:if cond='data:blog.url == &quot;http://www.vnpressnet.com/2010/06/phim-prison-break-3-vuot-nguc-3.html&quot;'>
<iframe frameborder='0' height='700' scrolling='no' src='http://pixlr.com/editor/Editor_f9.swf' width='100%'/>
</b:if>
vào dưới thẻ  <body>
Lưu lại mẫu (Save template)

Related Posts by Categories


1 nhận xét: